Ustavna opredelitev

Tiskalniku prijazna oblika

Ustava Republike Slovenije v poglavju Državna ureditev umešča Državni svet na drugo mesto v sistem organov državne oblasti. Ustava okvirno opredeljuje:
- sestavo (96. člen),
- pristojnosti (97. člen),
- volitve (98. člen),
- odločanje (99. člen),
- nezdružljivost funkcije in imuniteta (100. člen),
- poslovnik Državnega sveta (101. člen).
 
Sestava Državnega sveta
Državni svet ima 40 članov, ki so nosilci socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Sestavljajo ga:
- štirje predstavniki delodajalcev,
- štirje predstavniki delojemalcev,
- štirje predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev,
- šest predstavnikov negospodarskih dejavnosti,
- dvaindvajset predstavnikov lokalnih interesov.
 
Pristojnosti Državnega sveta
Državni svet lahko:
- predlaga Državnemu zboru sprejem zakonov,
- daje Državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti,
- zahteva, da Državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem še enkrat odloča,
- zahteva preiskavo o zadevah javnega pomena iz 93. člena.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane